-
-
4/8/2010

P.S.G
-

10
.. 117 43
.:
210 9217366 Fax. 210 9211766
Email.
info@psgenvi.gr

-
             ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ
 
ΟΙ ΙΑΜΑΤΙΚΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
 
Η φση, εκτς απ σπνια τοπα και ιδιατερες φυσικς ομορφις, «χρισε» στην Ελλδα και πηγς με σημαντικς θεραπευτικς ιδιτητες. Τα ιαματικ λουτρ αποτελον μρος του εθνικο πλοτου της χρας, εν οι θεραπευτικς τους ιδιτητες ταν γνωστς, δη, απ τους αρχαους χρνους.

Οι ιαματικο φυσικο προι εναι δισπαρτοι στην ελληνικ επικρτεια και η γεωγραφικ κατανομ τους δεν εναι τυχαα, καθς συνδεται ετε με τεκτονικ γεγοντα (π.χ. πηγς Καφα, Κυλλνης, Λαγκαδ), ετε με ηφαιστειακς δραστηριτητες (π.χ. πηγς  Μεθνων, Μλου, Λσβου, Σαμοθρκης, Λμνου). Τα νερ των συγκεκριμνων πηγν διαφρουν απ τα συνηθισμνα, ετε λγω της υψηλς τους θερμοκρασας, ετε λγω της παρουσας σπνιων δραστικν συστατικν.  Τα νερ αυτ χαρακτηρζονται ως μεταλλικ εξαιτας της θερμοκρασας της γενικς τους χημικς σστασης.  Εκτς απ τις ψυχρς μεταλλικς πηγς υπρχουν και οι θερμοπηγς, με τις οποες οικοδομθηκε νας κλδος θεραπευτικς αγωγς, η ιαματικ υδροθεραπεα (θερμαλισμς).
 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Στχος εναι ο επισκπτης να αισθνεται περισστερο τουρστας και χι περιθαλπμενος, χοντας  τη δυναττητα να συμμετχει και στα τοπικ δρμενα, με μφαση στην απκτηση εμπειριν για τις τοπικς κουλτορες και τη διατρηση των παραδοσιακν αξιν. Ακμα και εμποδιζμενα τομα να χουν τη δυναττητα να συμμετχουν σε σο το δυνατν περισστερες απ αυτς τις δραστηριτητες.

Οι ξενοδοχειακς μονδες με δυναττητα αξιοποησης και εκμετλλευσης  ιαματικν  φυσικν πρων (SPA) πρπει να εναι οργανωμνες, στε να πληρον λες τις σγχρονες απαιτσεις και παρλληλα να ενταχθον, σο εναι εφικτ, στο φυσικ περιβλλον και τη φυσιογνωμα του τπου δραστηριοποησς τους.

Για την επιτυχ ανπτυξη ενς σγχρονου μοντλου ιαματικο τουρισμο, η επιχειρηματικ πρακτικ θα πρπει να στηρζεται στην ιστιμη προθηση των οικονομικν, κοινωνικν, εργασιακν και περιβαλλοντικν θεμτων, σε καθημεριν εφαρμογ, σμφωνα με τις αρχς της βισιμης ανπτυξης και της περιβαλλοντικς ευθνης.  Αυτ, εκτς των λλων, μπορε να επιτευχθε με:
 • Τη διαμρφωση του SPA της ξενοδοχειακς εγκατστασης, τσι στε να εναι ελκυστικ στον επισκπτη.
 • Τη χρση τοπικν δομικν υλικν και ανανεσιμων πηγν ενργειας. 
 • Την εξοικονμηση φυσικν πρων (νερο). 
 • Την αξηση της χρσης τοπικν προντων, μσω της εφοδιαστικς αλυσδας, σε συνδυασμ με μεσογειακ διατροφ.  Με τον τρπο αυτ ενισχεται το τοπικ εισδημα και επιβραβεονται οι τοπικς κοινωνες.
 • Τη μεωση απορριμμτων με την εφαρμογ καλν πρακτικν. 
 • Τη στελχωση του υδροθεραπευτηρου με ιατρος κλασσικς ιατρικς /και εναλλακτικς, φυσιοθεραπευτς κλασσικος /και εναλλακτικος, νοσηλευτς, ψυχολγους κ..
 • Την κατλληλη διαφμιση και προθηση του προσφερμενου προντος απ ειδικος.
 • Τη σωστ και αποτελεσματικ Διαχεριση της επιχερησης στηριζμενη στα σγχρονα διεθν πρτυπα.
Η σωστ εφαρμογ του μοντλου ανπτυξης ιαματικο τουρισμο θα χει ως αποτλεσμα, ο φιλοξενομενος και χρστης του SPA της ξενοδοχειακς εγκατστασης να αποκτσει ισορροπα των λειτουργιν σματος-ψυχς-νου, να αισθανθε ευεξα σωματικ, ψυχικ, νοητικ, τσι στε στο τλος να σκεφθε «Ναι, εδα θετικ αποτελσματα, πρασα καλ,  θλω να ξαναπω και να το προτενω και στους φλους μου!!!».
 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
 
Ο Ελληνικς Οργανισμς Τουρισμο (Ε.Ο.Τ.) του Υπουργεου Οικονομας, Ανπτυξης και Τουρισμο εναι ο αρμδιος φορας για τη χοργηση Ειδικο Σματος Λειτουργας Μονδας Ιαματικς Θεραπεας, Κντρου Ιαματικο Τουρισμο, Κντρου Θαλασσοθεραπεας, υπ τις εξς προποθσεις:

Το Ειδικ Σμα Λειτουργας (Ε.Σ.Λ.) χορηγεται εφπαξ εφσον:
 1. Καθ’ λη τη διρκεια της λειτουργας της επιχερησης εφαρμζεται ο Γενικς Κανονισμς Λειτουργας 9833/02.06.2009 (Φ.Ε.Κ. 1055/Β) Υ.Α.
 2. χει εκδοθε απφαση αναγνρισης του ιαματικο φυσικο πρου, του οποου θα γνει χρση, σμφωνα με τις διατξεις του ν. 3498/2006 και τις, σε εκτλεση αυτο, προβλεπμενες Υπουργικς  αποφσεις.
 3. χουν εγκριθε απ τον Ε.Ο.Τ. οι αρχιτεκτονικς μελτες των εγκαταστσεων.
 4. χει διενεργηθε απ τον Ε.Ο.Τ. αυτοψα στις εγκαταστσεις της επιχερησης και να χει διαπιστωθε, τι εφαρμσθηκαν οι εγκεκριμνες μελτες και τηρθηκαν οι προβλεπμενες προδιαγραφς.
Το ισχον νομικ πλασιο εναι: 
 1. ρθρο 17 του N. 3498/06 (Φ.Ε.Κ. 230/Α’) «Ανπτυξη ιαματικο τουρισμο και λοιπς διατξεις». 
 2. Υπ’ αριθμ. 9833/26.05.2009 (Φ.Ε.Κ. 1055/Β) Υ.Α. Τουριστικς Ανπτυξης «Καθορισμς των ρων και των προποθσεων λειτουργας των Μονδων Ιαματικς Θεραπεας, των Κντρων Ιαματικο Τουρισμο και των Κντρων Θαλασσοθεραπεας, καθς και των οικονομικν επιβαρνσεων, της διαδικασας και των απαρατητων δικαιολογητικν για την απκτηση του ειδικο σματος λειτουργας τους».
 3. Υπαριθ. 14759/09.11.2011 (ΦΕΚ 2657/Β) ΚΥΑ Διοικητικς Μεταρρθμισης & Ηλεκτρονικς Διακυβρνησης, Οικονομικν, Πολιτισμο & Τουρισμο «Απλοστευση της διαδικασας Χοργησης Ειδικο Σματος Λειτουργας σε Μονδες Ιαματικς Θεραπεας, Κντρα Ιαματικο Τουρισμο και Κντρα Θαλασσοθεραπεας. νταξη της διαδικασας στα Ενιαα Κντρα Εξυπηρτησης (Ε.Κ.Ε.), σε εκτλεση των διατξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α)».
  
              ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ